Prea cinstiţi neomartiri şi mărturisitori români din infernul concentraţionar comunist, adormiţi în Domnul nespovediţi, neîmpărtăşiţi şi fără lumânare, îngropaţi în morminte fără cruce şi fără nume, de cei fără Dumnezeu şi fără neam, şi cu oseminte negăsite, dar plini de har şi de adevăr, bucuraţi-vă acum de Lumina lină a Sfintei Slave.

Voi, care, cu paza minţii şi curăţia inimii, aţi trăit duhovniceşte şi cu dragos­te de Dumnezeu şi de aproapele aţi biruit forţele întunericului, prin pătimirea voastră, v-aţi învrednicit a primi darul sfinţirii chiar din viaţa aceasta.

Doamne, care eşti ninunat în sfinţii tăi şi preaslăvit prin neomartirii şi mărturisitorii români din anii puterii ateiste din România, învredniceşte-ne să-i cinstin cu astfel de laude:

Bucuraţi-vă, cei care, cu puterea Mielului, aţi luptat şi aţi biruit puterea fiarei apocaliptice.

Bucuraţi-vă, cei care aţi săvârşit plinul uman, sfinţenia şi mucenicia.

Bucuraţi-vă, cei prin care celulele închisorii s-au arătat chilie „de jertfă”.

Bucuraţi-vă, cei care aţi suferit cumplită prigonire pentru mărturisirea lui Hristos.

Bucuraţi-vă, cei care aţi avut parte de moarte mucenicească.

Bucuraţi-vă, cei care, prin chinuri, aţi fost ucişi şi suliţa în inima voastră vi s-a înfipt.

Bucuraţi-vă, cei care aţi biruit poftele şi slăbiciunile omeneşti.

Bucuraţi-vă, că nu mai viaţi voi, ci Hristos viază în voi.

Bucuraţi-vă, că aţi pătimit şi aţi purtat rănile lui Hristos pe trupul vostru.

Bucuraţi-vă, că aţi propovoduit Evanghelia în temniţe şi prin însăşi vie­ţuirea voastră.

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi dăruit cu totul lui Hristos şi aţi vieţuit în El, cu El şi pentru El.

Bucuraţi-vă, voi cei vorbitori cu îngerii şi cu Prea Curata Maică a Domnului.

Bucuraţi-vă, mucenicilor din anii prigonirii comuniste.

Grădină a Maicii Domnului, pământ românesc, din pântecele tău, cel sfin­ţit, s-au născut, în anii din urmă, neomartiri şi mărturisitori ai credinţei creştine, care slăvesc pe Dumnezeu neîncetat cântând: Aliluia.

Voi, care aţi fost prigoniţi, batjocoriţi, chinuiţi şi ucişi pentru credinţa în Hristos, acum vă desfătaţi în Împărăţia cerurilor şi auziţi de la noi cântând unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, cei întemniţaţi pentru Hristos, în floarea sau în apusul vieţii voastre, căci pe voi v-a încununat cu cununi nevestejite Mântuitorul nostru.

Bucuraţi-vă, cei cu lanţuri nituite la picioare şi persecutaţi pentru Hristos, striviţi şi răstigniţi ca El, căci v-a eliberat din chinuri Izbăvitorul durerii.

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi curăţit de păcate prin însuşi sângele vostru, căci acum vedeţi pe Dumnezeu faţă către faţă.

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi îngropat tinereţea şi viaţa în temniţe, în mine, la Canalul Morţii şi în lagăre de tot felul, căci voi vă bucuraţi acum de Învierea cea veşnică.

Bucuraţi-vă, cei care aţi îndurat, ani îndelungaţi, setea, foametea şi frigul, cu Iisus în celulă, căci de dreptatea divină acum vă săturaţi.

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost închişi pentru Hristos, adevăr şi libertate, în centre, închisori şi lagăre, toate de exterminare, şi în azile psihiatrice, căci porţile Împărăţiei vi le-a deschis vouă Domnul.

Bucuraţi-vă, cei care aţi înfruntat cu tărie pe tiranii atei, cruzimile, torturile şi absurdităţile lor, căci acum aveţi îndrăzneală în faţa Sfintei Treimi.

Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi înfricoşat de puterea fiarei apocaliptice şi a slujitorilor ei şi aţi propovăduit Evanghelia lui Hristos, căci acum vă desfătaţi împreună cu sfinţii în sânul lui Avraam.

Bucuraţi-vă, cei aleşi, mărturisitori ai credinţei creştine, din lagăre, din ocne, din creierii munţilor şi de pretutindeni, căci aţi sfinţit pământul românesc.

Bucuraţi-vă, cei care pentru credinţa creştină, v-aţi dus, cu răbdare, calvarul Golgotei voastre, căci împreună cu sfinţii îngeri acum lăudaţi pe Domnul în cer.

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost fugăriţi în munţi, căutaţi în peşteri şi în cră­păturile pământului, căci şi pentru voi s-a pregătit Împărăţia cerurilor.

Bucuraţi-vă, neomartiri şi mărturisitori români, batjocoriţi, chinuiţi, schilo­diţi şi izolaţi în iadul temniţelor comuniste, căci astfel aţi câştigat Mărgăritarul cel de mare preţ.

Bucuraţi-vă, mucenicilor din anii prigonirii comuniste.

Hristos, care a primit sufletele voastre, le-a aşezat în ceata drepţilor şi a celor plăcuţi ai Lui, căci voi, nefugind de prigoană, n-aţi fugit de El şi acum glăsuiţi lui Dumnezeu, Aliluia.

Oameni neputincioşi aţi fost, ca noi, dar aţi dobândit pacea lui Hristos şi aţi luat Crucea Sa şi i-aţi urmat devenind tari şi îndrăzneţi în faţa torţionarilor nemiloşi, pentru aceasta şi noi vă cântăm unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, voi, mucenicii lui Hristos, cei care aţi fost umiliţi şi dezuma­nizaţi în numele „umanismului” comunist.

Bucuraţi-vă, cei care aţi suferit chinuri groaznice de la cei fără de lege, pentru credinţa în Hristos.

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost sleiţi de puteri, striviţi, îngropaţi de vii, părăsiţi în neputinţele şi durerile bolilor voastre, ţinuţi fără somn, în regim de izolare, îngheţaţi, terorizaţi, istoviţi şi exterminaţi.

Bucuraţi-vă, cei care n-aţi lepădat credinţa creştină şi n-aţi trădat pe aproa­pele, pentru un trai bun şi dregătorii lumeşti.

Bucuraţi-vă, cei care aţi respins ispita şi compromisul şi nu v-aţi lăsat mo­miţi de cuvintele şi promisiunile amăgitoare ale stăpânirii atee, de poruncile ameninţătoare şi de pedepsele aceleia, şi nu v-aţi făcut părtaşi la formarea „omului nou”.

Bucuraţi-vă, cei care nu aţi acceptat „reeducarea” marxist-leninistă, ci, cu trupurile voastre schilave şi cu sifletele în stare de veghe, aţi ales mucenicia pentru Hristos.

Bucuraţi-vă, voi, preoţi cucernici şi ierarhi cu frică de Dumnezeu, care aţi purtat cu bucurie Crucea lui Hristos şi i-aţi urmat pănă la sfârşit cu sta­tornicie.

Bucuraţi-vă, monahii şi monahi, care aţi fost alungaţi din mănăstiri şi aruncaţi, ca pleava lumii acesteia, în temniţe.

Bucuraţi-vă, ţărani dreptmăritori creştini, care nu v-aţi lepădat de legea strămoşească a pământului vostru scump.

Bucuraţi-vă, mirenilor cu trăire creştină lăuntrică plină de dragoste de Dumnezeu şi de oameni, care aţi primit darurile Sfântului Duh.

Bucuraţi-vă, ostaşi şi ofiţeri ai Armatei române care aţi preferat şi vă daţi viaţa oştii Domnului decât să slujiţi în oastea antihristului.

Bucuraţi-vă, tineri şi bărâni, bărbaţi şi femei, ai Rezistenţei împotriva celor fără credinţă şi fără ţară, care aţi luptat, ani în şir, în munţi, şi aţi murit ca eroi ai neamului românesc.

Bucuraţi-vă, mucenicilor din anii prigonirii comuniste.

***

Şi tu, pământ românesc, nu eşti deloc mai prejos decât cel al Ierusalimului sau al Romei, al Asiei mici, al Greciei sai al Rusiei, căci fiii şi fiicele tale, îndreptăţiţi prin jertfa lor, acuma cântă neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia.

O, martiri români, stâlpi ai rezistenţei sufleteşti în temniţele comuniste, ne-aţi lăsat exemplu curajul credinţei şi mărturisirii voastre a lui Hristos, ca să cântăm noi, nevrednicii, unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost părăsiţi, flămânzi, bolnavi şi înghesuiţi în celule întunecoase, insalubre, igrasioase şi în promiscuitate, căci Hristos v-a binecuvântat şi v-a dat Harul Lui.

Bucuraţi-vă, cei care, goi, aţi îndurat frigul groaznic al iernilor, dar îmbră­caţi aţi fost întru Hristos.

Bucuraţi-vă, cei care aţi primit lovituri, bătăi şi chinuri de tot felul, căci în trupul vostru minuni s-au săvârşit.

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost sfărâmaţi de ghearele fiarei din Apocalipsă în nebunia voastră pentru Hristos, căci aţi rămas cu sufletul nevătămaţi.

Bucuraţi-vă, cei care aţi avut puterea să binecuvântaţi închisoarea şi să iertaţi torţionarilor voştri.

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi jertfit viaţa, de bună voie, ca să trăiască aproa­pele vostru din celulă, căci acum vă veseliţi, fericiţi, împreună cu Maica Domnului.

Bucuraţi-vă, cei pentru care temniţa a devenit amvon de proslăvire, cris­telniţă de Botez, scaun al Mărturisirii, Biserică sfântă şi sălaş de mântuire.

Bucuraţi-vă, cei pentru care închisoarea s-a făcut ieslea naşterii întru Hristos, foişorul de sus al Cinei de Taină, şi cămară care s-a umplut de Duhul Sfânt.

Bucuraţi-vă, cei care aţi lăsat moştenire jertfa voastră lumii creştine, căci numele vostru în cartea vieţii este scris.

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi învrednicit de darul vederii în duh, de darul profeţiei şi de darul lacrimilor, căci Duhul Sfânt a lucrat prin voi.

Bucuraţi-vă, cei care, cu ardere sufletească intensă, v-aţi urcat la muchia limitei dintre om şi înger şi v-aţi sfinţit încă din viaţă, întâmpinători ai Dom­nului.

Bucuraţi-vă, voi, martiri români şi românce, care ne-aţi fost dăruiţi de Domnul, drept repere morale, spre întărirea credinţei creştine şi spre cinstirea Bisericii Sale.

Bucuraţi-vă, mucenicilor din anii prigonirii comuniste.

***

Bucuraţi-vă, voi, care aţi fost aleşi de Domnul ca să rodiţi însutit pe ogorul său, iar din rodul vostru cel binecuvântat să ne împărtăşim şi noi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia.

O, flori bine mirositoare, îngeri în trup, purtători de har, candele aprinse de Duh, miei jertfiţi Mielului pe altarul credunţei, pietre vii ale zidirii Casei Domnului, stele noi pe cerul Creştinătăţii, martiri şi mărturisitori ai României din anii prigonirii comuniste, vă cinstim cu aceste puţine cuvinte din suflet şi din cuget, plecându-ne genunchii în faţa suferinţei şi jertfei voastre, şi, cu umilinţă, vă cerem să vă rugaţi Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru în­toarcerea lumii către sfânta Sa Biserică. Amin.

Prezvitera Prof. Christina DURĂ

Duminica Sfinţilor Români, 10 iunie 2007, Bruxelles